Baggrund for CE–mærkning af byggevarer

 
Nedenfor er i korte træk redegjort for den generelle baggrund for, og betydningen af, CE-mærkede byggevarer.
Se hvilke Arminox produkter som er CE-mærket her.
 

Byggevareforordningen (CPR)
 

Byggevareforordningen (Europarlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 305/2011 af 9. marts 2011), bygger på det samme fundament som det tidligere Byggevaredirektiv (CPD).

Byggevareforordningen hedder på engelsk "Construction Products Regulation" og forkortes ofte CPR - også i Danmark. Byggevareforordningen har været anvendt i Danmark siden 2013.
 
Byggevareforordningen er under løbende revision fra EU-kommissionen og nye ændringer eller tiltag vil bl.a. også kunne findes på byggevareinfo.dk.
Kort fortalt foreskriver forordningen regelsættet for byggevarer herunder den nye terminologi for:
 • Ydeevnedeklaration DoP  - afløseren for Overensstemmelseserklæringen.
 • CE-mærke på byggevaren (hvis muligt, dvs. hvis der er en harmoniseret standard for byggevaren)
CE-mærket betyder dermed, at den pågældende vare må sælges og tages i brug i EU-landene. Det gælder alle byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret EN standard eller en ETA godkendelse.
 

EN standard (Europæisk standard).

 
De fælles europæisk standarder bliver udarbejdet af Comité Européen de Normalisation (CEN), den europæiske standardiseringsorganisation.
CEN er den centrale organisation for de nationale europæiske standardiseringsorganer herunder Dansk Standard.
 
For byggevarer gælder følgende tre typer af standarder:
 • Eurocodes, der beskriver designmæssige krav til konstruktioner
 • Produktstandard, der beskriver tekniske krav for byggevaren
 • Prøvningsstandard, der beskriver prøvningsmetode for byggevaren 


EAD (Europæisk Vurderingsdokument) og ETA (Europæisk Teknisk vurdering)

 
EAD og ETA bruges på byggevarer hvor der ikke eller kun delvist forefindes en harmoniseret EN standard. Hvis ydeevnen ikke fuldt ud kan vurderes kan der af et vurderingsorgan udarbejdes et EAD. På baggrund af EAD'en udstedes en ETA som danner grundlag for producentens udarbejdelse af en ydeevnedeklaration og CE-mærke på byggevaren.
 
 

Hvad betyder CE-mærket

 
CE-mærket betyder, at produktet er fremstillet og kontrolleret i overensstemmelse med en harmoniseret standard eller en europæisk godkendelse.
 
Byggevarens egenskaber er fastlagt ved beregning og prøvning på følgende syv generelle områder:
 • Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet
 • Brandsikring
 • Hygiejne, sundhed og miljø
 • Sikkerhed ved anvendelse
 • Beskyttelse mod støjgener
 • Energibesparelser og varmeisolering
 • Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer (ved kommende revisioner af relevant harmoniseret standard) 
De syv områder er meget generelle, og derfor er der beskrevet mere præcise krav i de enkelte europæiske standarder (EN) og europæiske godkendelser (ETA).
 
 

Nationale bestemmelser

 
Selvom en byggevare er CE-mærket, kan der godt eksistere nationale bestemmelser, der bevirker, at byggevaren kun anvendes i begrænset udstrækning i et land. 
De nationale bestemmelser er beskrevet i et Nationalt Anneks (NA), hvor der også kan være henvisninger til ikke-modstridende supplerende oplysninger (NCI).   
 
 

Produktionskontrol

 
Producenten skal altid have en intern produktionskontrol, der lever op til kravene i den relevante harmoniserede EN standard eller ETA.
For nogle varer gælder det, at et prøvnings- eller certificeringsorgan deltager i produktionskontrol eller typeprøvning.
 
I de tilfælde hvor et certificeringsorgan har deltaget i produktionskontrollen eller overvågning, udstedes en EU-typeattest.
Hvor det er producenten selv der udfører kontrollen, udsteder producenten en EF-overensstemmelseserklæring. CE-mærket kan imidlertid ikke betragtes som et decideret kvalitetsmærke.
 
 

CE-mærkets oplysninger

 
CE-mærket skal anbringes direkte på byggevaren, byggevarens emballage eller ledsagende handelsdokumenter og skal indeholde oplysninger om:
 • Producentens navn og adresse
 • De sidste to cifre i det år CE-mærkningen er anbragt
 • Nummer på Ydeevnedeklaration
 • Egenskaber samt teknisk specifikation
Det er ikke alle egenskaber, der kan oplyses en værdi for. Hvis der eksempelvis ikke er krav om oplysning, kan producenten skrive NPD (No Performance Determined).
 
 

Markedskontrol

 
Byggevaren er underlagt markedskontrol, som skal sikre at Det Indre Marked fungerer efter hensigten samt påse, at byggevaren opfylder kravene i CPR.
I Danmark varetages kontrolopgaven af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen.

 

Yderligere information

 
Yderligere information kan findes på følgende links:
 
Byggevarer på Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside:
 
Dansk Standard:
 

 

     

Links

Rådets Forordning Nr. 305/2011
 

Dansk Standard
 

Dansk Standard - Eurocodes
 

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen - Byggevareinfo
 

Oversigt over Arminox CE-mærkede murbindere.

© 2023 │Arminox A/S · Jernvej 22, Mønsted · 8800 Viborg · Denmark · Tel. +45 86 64 50 11 · Fax. +45 86 64 57 11

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies